Metropolia Poznań

          Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań jest dokumentem wspierającym działania planistyczne gmin w celu zapewnienia zrównoważonego i trwałego rozwoju na obszarze całej Metropolii Poznań. Opracowanie ma za zadanie wypełnić lukę pomiędzy wciąż słabo zdefiniowanym i umocowanym prawnie planowaniem metropolitalnym samorządu województwa a planowaniem lokalnym, opartym na zasadzie władztwa planistycznego gminy.
Prezentowany dokument stanowi efekt współpracy środowiska naukowego, planistów przestrzennych i przedstawicieli samorządów lokalnych. Jest on nie tylko solidną bazą informacyjną dla lokalnego planowania przestrzennego, ale także ważnym ukierunkowaniem dla prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej, gwarantującej zrównoważony rozwój tak w skali lokalnej jak i w skali całej metropolii.
          Głównym celem opracowania jest stworzenie spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów rozwojowych, koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań oraz opracowanie zasad wdrażania ustaleń Koncepcji do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Prezentowany dokument pełni cztery zasadnicze funkcje:
1. Diagnostyczną: rozpoznanie struktury przestrzennej zasobów przyrodniczych i potencjałów społeczno-gospodarczych Metropolii Poznań, przedstawienie rozmieszczenia i dynamiki zjawisk w kluczowych dla jej funkcjonowania dziedzinach, takich jak: środowisko przyrodnicze, użytkowanie ziemi, demografia, sieć osadnicza, zabudowa mieszkaniowa, tereny produkcyjnousługowe, zagospodarowanie turystyczne, infrastruktura techniczna i infrastruktura społeczna. Dokument identyfikuje też polityki przestrzenne realizowane przez gminy oraz spójność opracowywanych przez nie dokumentów planistycznych w skali całej metropolii.
2. Aplikacyjną (indykatywną): wskazanie na kluczowe problemy rozwoju przestrzennego, deficyty zagospodarowania przestrzennego w skali całej aglomeracji i sposoby ich rozwiązywania poprzez działania kierunkowe wraz z systemem wdrażania zapisów do praktyki planistycznej gmin, wybrane projekty zagospodarowania przestrzennego, oraz rekomendacje do lokalnych polityk przestrzennych.
3. Informacyjną: zebranie tematycznego zestawu informacji przestrzennych, dotąd ograniczonego do obszarów gminnych, umożliwiającego monitorowanie sytuacji i zmian przestrzennych w skali całej metropolii.
4. Edukacyjną: źródło wiedzy o stanie i mechanizmach rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań w okresie intensywnej suburbanizacji, kształtowanie myślenia metropolitalnego w lokalnym planowaniu przestrzennym.