O projekcie

W latach 2014-2017 w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach powstała koncepcja Eksperckiej Bazy Danych (EBD). Zostały wtedy opracowane warunki techniczne tworzenia EBD, w szczególności procedury przygotowania i przetwarzania danych przestrzennych.

W założeniu EBD ma pełnić szereg funkcji:

  • repozytorium autorskich danych przestrzennych powstałych w ramach projektów badawczych, inwentaryzacyjnych i innych (warunek: dane te muszą charakteryzować się referencją przestrzenną względem danych będących elementem istniejącej infrastruktury informacji przestrzennej),
  • panelu umożliwiającego wszechstronną analizę wizualną danych przestrzennych,
  • serwera usług sieciowych WMS i WFS (usługi przeglądania i pobierania danych),
  • platformy współdzielenia zasobów danych przestrzennych między dysponentami oraz między dysponentami i użytkownikami,
  • udostępniania narzędzi wyszukiwania, selekcji i podstawowych analiz przestrzennych na danych z modułem raportowania czynności,
  • przestrzeni roboczej do tworzenia zasobu danych przestrzennych w zespołach projektowych.

W roku 2017 zostało zrealizowane pierwsze wdrożenie EBD, które obejmowało dane przestrzenne wytworzone przez zespół autorski „Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań” (Kaczmarek T., Mikuła Ł., 2016). Powstał geoportal o funkcjonalności rozszerzonej przeglądarki danych przestrzennych pogrupowanych w mapy tematyczne. Ponadto wszystkie dane zostały udostępnione w postaci usług sieciowych WMS. W roku 2018 powstały zaczątki dwóch kolejnych modułów tematycznych Eksperckiej Bazy Danych: „Wielkopolski Park Narodowy w badaniach przyrodniczych i edukacji” oraz „Monitorowanie zasobów wodnych Poznańskiego Dorzecza Warty”.

EBD jest realizowana w technologii serwerowej z wykorzystaniem wolnego oprogramowania (otwarte licencje użytkowania). Poszczególne moduły tematyczne EBD obejmują (lub będą obejmowały) wyniki prac projektowych o charakterze badawczym, inwentaryzacyjnym, zarządczym, społecznym itp. EBD  ma służyć szerokiemu gronu odbiorców. W poszczególnych modułach tematycznych definiuje się grupy odbiorców i ich uprawnienia dostępu do systemu. Oczekiwane funkcjonalności EBD zapewnia się poprzez aplikowanie odpowiednich autorskich narzędzi.