Model danych przestrzennych MPZP obszaru Metropolii Poznań

Specyfikacja techniczna opracowania załącznika graficznego
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postaci cyfrowej

treść specyfikacji

prezentacja

Niniejsza specyfikacja techniczna ma na celu ujednolicenie sposobu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w postaci cyfrowej przez jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Cyfryzacja planów miejscowych służy gromadzeniu danych planistycznych dla całego obszaru Metropolii
Poznań w sposób pozwalający na ich sieciowe udostępnianie, wykonywanie wyrysów i wypisów, opracowywanie bilansów terenów oraz analiz przestrzennych GIS. Specyfikacja powinna stanowić podstawę opracowywania planów miejscowych w gminach, w tym załącznik do zamówień oraz do umów z ich wykonawcami.