Poznańskie Dorzecze Warty

Monitorowanie zasobów wodnych Poznańskiego Dorzecza Warty

Poznańskie Dorzecze Warty zostało zaproponowane w 1993 roku jako obszar bilansowy systemu zaopatrzenia aglomeracji poznańskiej w wodę. Dynamiczny rozwój obszaru aglomeracyjnego implikuje wzrost zapotrzebowania na wodę. Istotne staje się zatem monitorowanie składowych bilansu wodnego tego obszaru oraz racjonalizacja gospodarowania zasobem wodnym. Poznańskie Dorzecze Warty posiada bogaty materiał dokumentujący zasoby wodne oraz elementy gospodarowania nim. Stąd pomysł zintegrowania danych przestrzennych na ten temat w module EBD.

W ramach przedmiotowego projektu planuje się w 2018 roku zgromadzić dane przestrzenne inwentaryzujące poszczególne elementy bilansu wodnego Poznańskiego Dorzecza Warty. Inwentaryzacja będzie dotyczyć zarówno zasobów przyrodniczych (GZWP, JCWPd, JCWP, wody powierzchniowe, pokrycie terenu), elementów gospodarowania wodą (zasoby użytkowe, ujęcia wód, urządzenia hydrotechniczne), jak        i systemu kontrolnego (piezometry, stacje hydrometeorologiczne). Te ostatnie będą wymagały inwentaryzacji terenowej z precyzyjnym pomiarem rzędnych (jednolity system referencji wysokościowej). Prace terenowe powinny objąć cały obszar Poznańskiego Dorzecza Warty, a ich realizacja wymaga zastosowania technologii pomiarów GPS z korekcją pomiarów w czasie rzeczywistym (RTN).

Podstawową funkcjonalnością EBD oprócz możliwości analizy wizualnej danych, korzystania z usług sieciowych WMS i WFS i panelu wyszukiwania obiektów będzie możliwość wykonywania raportów do ekspertyz. Ponadto na wybranych zbiorach danych będzie możliwość przeprowadzania operacji na danych atrybutowych:  przeglądania, zapytań SQL oraz eksportu. Część z funkcjonalności oraz wybrane warstwy tematyczne będą dostępne tylko po zalogowaniu do EBD.

Realizacja tego modułu EBD będzie pod względem merytorycznym koordynowana przez specjalistów hydrogeologów. Planuje się nawiązanie w tym zakresie współpracy z Panem prof. Janem Przybyłkiem. W kolejnym etapie rozwojowym tego modułu celem będzie koordynacja systemów pomiarowych w Poznańskim Dorzeczu Warty, co ma służyć monitorowaniu zasobów oraz bilansowaniu obiegu wody w środowisku. Będzie to wymagało nawiązania kooperacji między podmiotami prowadzącymi pomiary.