Wielkopolski Park Narodowy

Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego

Celem prac nad tym modułem EBD w roku 2018 jest zgromadzenie zasobu bazowej informacji przestrzennej dla obszaru Wielkopolskiego Parku Narodowego, zarówno urzędowej (topografia, lasy, gleby, geodezja itp.) jak i autorskiej, szczególnie o charakterze naukowym (geomorfologia, zasoby wodne, litologia itp.). Ponadto w tym module EBD umieszczona zostanie szczegółowa informacja opisowa (w postaci siatek skorowidzowych z  tzw. metadanymi) dotycząca wszystkich dostępnych materiałów kartograficznych, teledetekcyjnych i cyfrowych zbiorów danych przestrzennych dostępnych dla obszaru WPN. Elementem tego modułu, szczególnie istotnym dla naukowców prowadzących badania naukowe, będzie udostępnienie w EBD ujednoliconych zasięgów obszarów referencyjnych badań (naturalnych: zlewnie, wydzielenia leśne, formy terenu oraz formalnych: jednostki administracyjne, obszary ochrony, siatki badawcze). Szczególnie istotnym zadaniem projektu w tworzeniu tej referencji będą prace terenowe wymagające precyzyjnych pomiarów GPS w trybie RTN, polegające na: 1) szczegółowej weryfikacji naturalnych obszarów referencyjnych; 2) inwentaryzacji istniejących punktów badawczych (np. wysokościowe repery badawcze); 3) wyznaczenia nowych punktów badawczych (np. siatka ATPOL).

Podstawowa funkcjonalność EBD, oprócz możliwości analizy wizualnej danych, korzystania z usług sieciowych WMS i WFS i panelu wyszukiwania obiektów, będzie polegać na możliwości samodzielnego generowania obrazów kartograficznych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych przez użytkownika EBD w dowolnych skalach i z dowolną treścią oraz na możliwości wgrywania wyników własnych obserwacji z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej GPS. Grupami docelowymi będą naukowcy prowadzący badania na terenie WPN oraz jednostki zarządzające obszarem (pracownicy WPN, urzędy gmin), ale także turyści. Ta ostatnia grupa będzie mogła pozyskiwać ślady tras turystycznych i wgrywać je do odbiorników nawigacyjnych oraz korzystać z podkładów mapowych na urządzeniach mobilnych.

Realizacja tego modułu EBD jest elementem podstawowej działalności Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach – badań naukowych. Moduł ma wspierać realizację badań naukowych w zakresie dostępu do danych przestrzennych. Jego funkcjonalność ma sprzyjać podejmowaniu nowych tematów badawczych. EBD może być ponadto miejscem publikacji wyników badań w postaci autorskich danych przestrzennych. W przyszłości moduł mógłby stać się platformą badań zespołowych oraz tworzenia ekspertyz naukowych. W ramach realizacji tego modułu EBD planuje się nawiązanie współpracy z Dyrekcją Wielkopolskiego Parku Narodowego.